Sveavalvet AB (publ) har begärt ett skriftligt förfarande med sina obligationsinnehavare för att ändra i villkoren gällande bolagets obligationslån av serie 2016/2019 om upp till 400 mkr

Publicerad 2018-01-11

Sveavalvet AB (publ) (”Bolaget”) har ombett Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”) att inleda ett skriftligt förfarande i vilket obligationsinnehavarna ombes att överväga en ändring i villkoren för Bolagets obligationslån om upp till 400 000 000 kr med ISIN SE0009320369. Detta i syfte att samordna den finansiella rapporteringen inom Bolagets koncern.

Efter denna begäran kommer Agenten idag att skicka ut ett meddelande om det skriftliga förfarandet till obligationsinnehavarna. Obligationsinnehavarna kan i meddelandet om skriftligt förfarande finna närmare information om den föreslagna ändringen, röstningsförfarandet och relevanta datum. Meddelandet återfinns även i sin helhet på Agentens hemsida, www.nordictrustee.com, www.stamdata.com samt på Bolagets hemsida www.sveavalvet.se.

För att vara berättigad att delta i det skriftliga förfarandet måste en person uppfylla kriterierna för att vara en obligationsinnehavare den 18 januari 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Petter Boström, VD
+46 771 31 40 00

Notice of written procedure

Arkiv