Sveavalvet AB (publ) begär ett andra skriftligt förfarande med sina obligationsinnehavare för att ändra i villkoren gällande bolagets obligationslån av serie 2016/2019 om upp till 400 mkr

Publicerad 2018-02-08

Sveavalvet AB (publ) (”Bolaget”) begärde den 11 januari 2018 att inleda ett skriftligt förfarande avseende en villkorsändring för Bolagets obligationslån om upp till 400 000 000 kr med ISIN SE0009320369. Vid utgången av röstperioden konstaterades att beslutsmässigt antal röster inte har uppnåtts. Bolaget begär därför att i enlighet med obligationsvillkoren inleda ett andra skriftligt förfarande för vilket det inte uppställs något krav på antalet röster för beslutsmässigheten.

Efter denna begäran kommer Agenten att skicka ut ett meddelande om det skriftliga förfarandet till obligationsinnehavarna. Obligationsinnehavarna kan i meddelandet om skriftligt förfarande finna närmare information om den föreslagna ändringen, röstningsförfarandet och relevanta datum. Meddelandet kommer även att återfinnas i sin helhet på Agentens hemsida, www.nordictrustee.com, www.stamdata.com samt på Bolagets hemsida www.sveavalvet.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Petter Boström, VD
+46 771 31 40 00

 

Pressrelease-villkorsändring-andra-förfarandet

Notice of second written procedure

Arkiv